Translation for "miwa" to russian
Translation examples
Miwa hasn't come back yet
Мива ещё не вернулась.
Look out, here goes Miwa...
Берегись, идёт Мива...
- Ugh, Miwa.
- Фу, Мива.
Miwa-chan.
Привет, Мива-тян.
What's wrong, Miwa?
В чём дело, Мива?
This is Miwa.
Это Мива.