Translation for "zyuganov" to french
Zyuganov
Translation examples
Yeltsin, Zyuganov, Zhirinovsky.
Eltsine, Ziouganov, Jirinovski...
How many English words do you know?
Test your English vocabulary size, and measure how many words you know.
Online Test