Translation for "zygomatic" to finnish
Translation examples
result of tightening the threads become higher position tissue zygomatic and buccal region that gives the face a more youthful appearance and it does not alter the characteristics of the person.
tulos kiristämällä kierteiden tulee korkeampi asema kudosten poski ja posken alueelle, joka antaa kasvot entistä nuorekkaan ulkonäön ja se ei muuta henkilön ominaisuudet.
Depending on an individual case, a full set of teeth implants with crowns, dentures supported on implants or even such a novelty like Zygomatic implants can be chosen.
Riippuen yksittäistapauksessa täyttä hampaita implantit kruunut, tekohampaat tuettu implanttien tai jopa tällainen uutuus kuten poski implantit voidaan valita.
How many English words do you know?
Test your English vocabulary size, and measure how many words you know.
Online Test